Algemene Voorwaarden Borduur Atelier Pi Design
 
Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Borduur Atelier Pi Design en Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk- en rechtspersoon die een overeenkomst afsluit of een overeenkomst heeft afgesloten tot het leveren van producten, vervaardigen van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Borduur Atelier Pi Design en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Bij onduidelijkheid over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan is de uitleg in ‘de geest’ van deze bepalingen.
 
Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Borduur Atelier Pi Design zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is..
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De administratie- en verzendkosten bedragen € 17,50 per bestelling.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Borduur Atelier Pi Design niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen Borduur Atelier Pi Design en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Borduur Atelier Pi Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Borduur Atelier Pi Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Borduur Atelier Pi Design gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Borduur Atelier Pi Design ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf Borduur Atelier Pi Design. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Borduur Atelier Pi Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Borduur Atelier Pi Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Borduur Atelier Pi Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Borduur Atelier Pi Design zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Borduur Atelier Pi Design bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Borduur Atelier Pi Design op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Borduur Atelier Pi Design een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Borduur Atelier Pi Design gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Borduur Atelier Pi Design daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Borduur Atelier Pi Design met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Borduur Atelier Pi Design niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Borduur Atelier Pi Design dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Borduur Atelier Pi Design rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Borduur Atelier Pi Design is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Borduur Atelier Pi Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – als door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Borduur Atelier Pi Design kan worden verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ook is Borduur Atelier Pi Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Borduur Atelier Pi Design kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Borduur Atelier Pi Design op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Borduur Atelier Pi Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Borduur Atelier Pi Design tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5.  Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Borduur Atelier Pi Design, zal Borduur Atelier Pi Design in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden door Borduur Atelier Pi Design extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Borduur Atelier Pi Design anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Borduur Atelier Pi Design vrij om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Borduur Atelier Pi Design op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Overmacht
 1. Borduur Atelier Pi Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Borduur Atelier Pi Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Borduur Atelier Pi Design niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Borduur Atelier Pi Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Borduur Atelier Pi Design zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Borduur Atelier Pi Design kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kan iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Borduur Atelier Pi Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als was er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Borduur Atelier Pi Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Borduur Atelier Pi Design aangegeven. Borduur Atelier Pi Design is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Borduur Atelier Pi Design heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Borduur Atelier Pi Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Borduur Atelier Pi Design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Borduur Atelier Pi Design verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen bergen toekomt op afdeling 6.5.3 artikelen 231 tot en met 241 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Borduur Atelier Pi Design echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Borduur Atelier Pi Design in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Borduur Atelier Pi Design totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Borduur Atelier Pi Design gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen. Het toegestuurde logo blijft eigendom van Borduur Atelier Pi Design.
 2. Door Borduur Atelier Pi Design geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaal middel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Borduur Atelier Pi Design veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Borduur Atelier Pi Design daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Borduur Atelier Pi Design ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Borduur Atelier Pi Design gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Borduur Atelier Pi Design bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.
 6. Voor het geval Borduur Atelier Pi Design zijn in voorgaand artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Borduur Atelier Pi Design en door Borduur Atelier Pi Design aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Borduur Atelier Pi Design zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. Borduur Atelier Pi Design garandeert dat de te leveren goederen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Als de te leveren goederen niet voldoen aan deze garanties, zal Borduur Atelier Pi Design de goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel, naar keuze van Opdrachtgever.
 3. Garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Borduur Atelier Pi Design, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Borduur Atelier Pi Design geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Borduur Atelier Pi Design te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Borduur Atelier Pi Design in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Borduur Atelier Pi Design in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 5. Als Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Borduur Atelier Pi Design daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 
Aansprakelijkheid
 1. Indien Borduur Atelier Pi Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Borduur Atelier Pi Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Borduur Atelier Pi Design is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Borduur Atelier Pi Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Borduur Atelier Pi Design beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Borduur Atelier Pi Design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Borduur Atelier Pi Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade word uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Borduur Atelier Pi Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Borduur Atelier Pi Design toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Borduur Atelier Pi Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Borduur Atelier Pi Design.
 9. Door Opdrachtgever aangeleverd textiel dat bewerkt dient te worden, valt onder het eigen risico van Opdrachtgever

 

Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.
 
Vrijwaring
 1. Opdrachtgever vrijwaart Borduur Atelier Pi Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Borduur Atelier Pi Design toerekenbaar is.
 2. Indien Borduur Atelier Pi Design uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Borduur Atelier Pi Design zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Borduur Atelier Pi Design, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Borduur Atelier Pi Design en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 
Intellectueel eigendom
 1. Borduur Atelier Pi Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Borduur Atelier Pi Design heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Borduur Atelier Pi Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Borduur Atelier Pi Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Borduur Atelier Pi Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Borduur Atelier Pi Design.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.